/شرکت مسئولیت محدود
شرکت مسئولیت محدود ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ،۱۲:۱۹:۴۲ +۰۰:۰۰

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود با دونفر یا بیشتر  قابلیت ثبت را پیدا می کند .سرمایه در ثبت شرکت های با مسئولیت محدود اعلامی می باشد وکلهم اجمعین توسط موسسین تامین می شود .همه ی دارایی نزد مدیرعامل باقی می ماند.اقرار مدیر عامل مبنی بردریافت سرمایه کفایت می کند.شرکا در ثبت شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ی خودشان مسئول قروض و تعهدات می باشند.

اسم شرکت با مسئولیت محدود نباید شامل اسم یکی از اعضا گردد.چراکه شخصی که نامش در اسم شرکت قید گردد در برابر شرکت مسئولیت تضامنی می یابد.در نام شرکت با مسئولیت محدود به  این نکات  بایستی توجه داشت:

  • عبارت با مسئولیت محدود قبل یا بعد از  نام شرکت قید گردد.
  • نام هیچ یک از شرکا نباید در اسم شرکت با مسئولیت محدود قید گردد.

شرکت با مسئولیت محدود با دو اتفاق قابلیت ثبت می یابد:

  • تنظیم متن شرکتنامه و امضای ذیل سند شرکتنامه
  • کل سرمایه تامین گردد و  اعلام شود.

سرمایه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.شرکا تنها به میزان سهم الشرکه ی خودشان مسئول قروض و بدهی های خود می باشند.روابط در ثبت شرکتها ی با مسئولیت محدود تابع تصمیم خود شرکا می باشد و به اشخاص ثالث ارتباطی ندارد.

مدارک مورد نیاز

  1. دو برگ از تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  2. دوبرگ از اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  3. دونسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  4. کپی شناسنامه هر یک از شرکا ومدیران در شرایطی که جز سهامداران نباشند.
  5. ارائه مجوز در صورت لزوم
جهت مشاوره با کارشناسان ما عدد 1 را به 5000138285 ارسال نمایید