تعاونی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ،۲۱:۲۰:۰۷ +۰۰:۰۰

 

 ثبت شرکت تعاونی

به استناد قانون تجارت ایران شرکت تعاونی شرکتی است که حداقل %۵۱ و یا تمام سرمایه شرکت به وسیله ی اعضا در شرکت قرار می گیرد و شرکت های دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت و غیره طبق قوانین مصوب موظف هستند که از طریق اعطای تسهیلات در تکمیل سرمایه این شرکتها  مشارکت نمایند،  بدون اینکه در شرکت عضو باشند، که مبلغ این تسهیلات پس از فعالیت شرکت تعاونی به تدریج بازپرداخت می گردد. تعاونی ها معمولا” به دو صورت توزیع و تولید به ثبت می رسند و حداقل نیازمند حضور ۷ نفر از اعضا می باشند.

جهت ثبت شرکت تعاونی از کجا شروع کنیم ؟

لازم است بدانید که برای شروع پس از انتخاب افراد واجد شرایط جهت تشکیل شرکت تعاونی طرح پیشنهادی تنظیم گردد شما متقاضیان ثبت شرکتهای تعاونی جهت تدوین طرح پیشنهادی  و به منظور اطلاع ازشرایط و مقررات ثبت شرکتهای تعاونی  با کارشناسان و مشاوران مجرب و متخصص مجتمع ثبتی ایلیا در تماس باشید.

توضیحات  تکمیلی و مفید در خصوص ثبت شرکت تعاونی

  • ثبت شرکت تعاونی

 شر کت تعاونی  اجتماع مستقلی از افرادى است که به طور داوطلبانه براى رفع نیازها و آرمان هاى مشترک اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی خود به وسیله یک بنگاه اقتصادى با مالکیت مشترک و نظارت مردمی گرد هم می آیند.

دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی

۱-مقدمات ومراحل تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی ۲- مراحل انجام تشریفات قانونی تشکیل مجمع عمومی درشرکت تعاونی ۳- مراحل انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی واخذ پروانه تاسیس.

·ثبت شرکتهای تعاونی

جهت شکل گرفتن و ثبت شرکت تعاونی می بایست حداقل ۷نفر که دارای ویژگیهای لازم میباشند برای عضویت در  شرکت تعاونی  جلسه مجمع عمومی موسس را برمبنای ماده های ۳۱و ۳۲ قانون  شرکتهای تعاونی جمهوری اسلامی ایران شکل داده وازمیان خود سه نفر را برای هیئت موسس  انتخاب نمایند که این افراد مسئول مهیا ساختن پیش زمینه های شکل گرفتن ثبت شرکت تعاونی از جمله تهیه کلیات طرح پیشنهادی واساسنامه ،دعوت به عضویت افراد دارنده ی شرایط وبرگزاری اولین مجمع عمومی عادی می باشند.

هیئت نام برده بعداز بررسی های لازم طرحی ارائه میدهند مبنی بر توجیه ضرورت تشکیل و ثبت شرکت تعاونی ،اعلام تعداد ومشخصات داوطلبان اولیه عضویت ،طریقه ی تدارک سرمایه ودیگر امکانات مورد نیاز جهت تشکیل وشروع عملکرد تعاونی وذکر میزان سهمی که هر عضو باید در راستای تامین سرمایه شرکت خریداری نماید،اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری که در نظر است به افتتاح حساب جاری  اقدام نماید ،مشروح اندازه وچگونگی سرمایه گذاری ومشارکت دیگر وزارتخانه ها ،سازمان ویا شرکتهای دولتی هم بسته یا زیر پوشش بانکها، نهاد انقلاب اسلامی ویا تعاونی دیگر. این طرح پیشنهادی  به وزارت /اداره کل تعاون ارائه می گردد.

وزارت/اداره کل تعاون به تبع دریافت کلیات طرح پیشنهادی و تقاضانامه مبنی بر موافقت با شکل گیری تعاونی، که توسط هیئت موسس   طرح شده، طرح و تقاضانامه را برمبنای مقررات مندرج در آئین نامه اجرائی قانون، قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تحت آنالیز و بررسی قرار میدهدودر حالت کسب موافقت نمونه اساسنامه و فرمهای مورد احتیاج جهت ثبت شرکت تعاونی را که برای راحتی امر اشخاص ثالث تادیه گردیده است ،در اختیار نماینده هیئت موسس ثبت شرکت تعاونی قرار می دهد.

مراحل انجام تشریفات قانونی تشکیل مجمع عمومی درشرکت تعاونی

هیئت موسس با دریافت موافقت نامه شکل دادن و حاصل نمودن اطمینان از احتمال شکل گیری و ثبت شرکت مدنظر در حالت رعایت قوانین ومقررات اقدام به دعوت اشخاص دارای شرایط به عضویت وگرفتن مدارک لازم از آنها نموده وبعد از کسب شرایط متقاضیان و پذیرفتن آنها به عضویت با منتشر کردن آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نخستین مجمع عمومی را  جهت  ثبت شرکت تعاونی تشکیلمی دهد .نیاز به یادآوری می باشد که تاریخ منتشر شدن آگهی دعوت با تاریخ شکل گیری جلسه می بایست حداقل ۱۵ روز فاصله داشته باشد.

نکته :تا پیش از رسیدن تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی ، هیئت موسس  موظف است با معین ساختن زمان و مکان مناسب وبا مقررات وترتیب مدارک داوطلبان عضویت را مورد بررسی قرار داده وبا کسب شرایط عضویت هر کدام اجازه ورود آنها به جلسه مجمع را صادر خواهد نمود .همینطور در زمان شکل گیری اولین مجمع عمومی عادی هیئت موسس باید  اجازه نامه حضور در جلسه ر ا بهمراه  رسید پرداختی مبلغ لازم سهام را دریافت کرده باشند.لیست نامهای آنان باید توسط هریک از آنها امضا شده باشد و بعد از انتخاب هیئت رئیسه مجمع این لیست  در اختیار هیئت مذکور جهت کنترل های لازم قرار می گیردوسپس موارد دستور جلسه طرح شده و موردتصمیم  گیری قرار خواهدگرفت.

نکته : همانطور که می دانید در نخستین مجمع عمومی عادی اساسنامه مصوب می شود و کلیه ی صفحات آن به امضا رئیس ،در نبود رئیس” نائب رئیس” ومنشی ودیگر ناظران جلسه رسیده ودر متن صورتجلسه ثبت شرکت تعاونی  نوعمجمع ذکر شده و  تعداد آرا موافق با اساسنامه قید می شود.

نکته: فرآیند انتخاب اعضای هیئت مدیره ثبت شرکت تعاونی می بایست بصورت کتبی و کاملا مخفی انجام پذیرد.

با اتمام پروسه ی تصمیم گیری کلیه وظایف هیئت موسس معین می شود و هیئت رئیسه مجمع ضمن تدوین صورت جلسه کلیه ی مدارک در ارتباط با برپایی مجمع را که توسط آنان به امضا رسیده تحویل هیئت مدیره می دهد تا اقدامات مابقی را به انجام برساند.

هیئت مدیریت بعداز اعلام پذیرش، نخستین جلسه خود را تشکیل داده و رئیس و نائب رئیس و منشی هیئت مدیره و مدیر عامل را انتخاب نموده وبه یکی از اعضا هیئت یا مدیر عامل با کسب حق توکیل به شخص دیگری وکالت می دهد تا اقدام به انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی نماید.

مشخصات و آدرس اعضا هیئت مدیره ،بازرسان ومدیر عامل می بایست در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند زیرا نیاز است لیست مشخصات و اسامی آنها تهیه گردد.

مراحل انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی واخذ پروانه تاسیس

پیش از ثبت شرکت تعاونی وبعد ازسپری شدن مراحل بالا هیئت مدیره یا وکیل هیئت مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی را مهیا نموده وبه میزان مقرر شده به وزارت تعاون /اداره کل تحویل می دهد تا در حالت مورد تایید واقع شدن ومورد تطبیق قرار گرفتن مجوز ثبت شرکت به صدور برسد.

بعداز ثبت شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکتها وارائه آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شرکت تعاونی قادر است به فعالیت بپردازد.

نکات قانونی در خصوص ثبت شرکت تعاونی

عضویت همه ی متقاضیان در شرکتها یا اتحادیه های تعاونی در حال تاسیس یا موجود نیازمند تحویل درخواست کتبی عضویت وتعهد درراستای رعایت قوانین متن اساسنامه می باشد.

در مرحله ی ثبت شرکت تعاونی سرمایه تادیه می گردد  و یا تعهد می شود که البته سرمایه تامین شده  بوسیله ی اعضا نبایستی کمتر از ۵۱%کل سرمایه شرکت باشد.درمعین ساختن سهم اعضای هرشرکت تعاونی سرمایه می بایست موارد مندرج در بیستمین ماده از قانون رعایت گردد.

زمانی که حداقل یک سوم سرمایه در ثبت شرکت تعاونی تامین شود ودر صورتی که به شکل نقدی وجنسی تقویم شده باشد ، ثبت شرکت تعاونی میسر می شود.

براساس ماده ۳۰قاون کلیه ی ارگانها ی نام برده در این ماده قادر می باشند که نماینده ای به جلسات هیئت مدیره جهت نظارت وبازرسی بفرستند.

آن دسته از اعضا که با تصویب نخستین مجمع عمومی عادی درباره ی متن اساسنامه ناراضی باشند قادرند که در همان جلسه عضویت خود را لغو نمایند.

حداقل دوسوم اعضا در اولین مجمع عمومی عادی ثبت شرکت تعاونی می بایست موافقت نمایند تا اساسنامه تعاونیها مصوب گردد.در ثبت شرکت تعاونی می بایست به همان تعدادی که ما دارای بازرس اصلی هستیم بازرس علی البدل هم داشته باشیم.مدیرعامل هم با اخذ دوسوم آرای اعضای هیئت مدیره برای مدت یک سال منتخب می گردد.برمبنای ماده ۴۶ قانون مربوط به تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو متشکل می شود وهمچنین هر تعاونی یک رای را به خود اختصاص می دهد.

 

جهت مشاوره با کارشناسان ما عدد 1 را به 5000138285 ارسال نمایید